Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt aan de navolgende begrippen de volgende betekenis toegekend.

Art. 1 Begrippen

1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan AksentQ waaronder begrepen eenieder die door AksentQ bij de uitvoering van de werkzaamheden is betrokken.

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, waarmee een overeenkomst is gesloten betreffende de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van diensten door opdrachtnemer, zoals in de Algemene voorwaarden bedoeld.

1.3 Onder materialen en hulpmiddelen wordt verstaan: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies op papier, documenten of andere informatiedragers, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aan opdrachtnemer of door haar ter beschikking worden gesteld.

1.4 Onder apparatuur wordt verstaan: alle machines en installaties die tijdens een activiteit worden gebruikt, inclusief de apparatuur, waarmee gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, evenals daar toebehorende onderdelen.

Art. 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het leveren van diensten aangegaan tussen opdrachtnemer er opdrachtgever en hun rechtsvolgers.

2.2 De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze voorwaarden welke de opdrachtgever heeft ontvangen van de opdrachtnemer.

2.3 Bijzondere bepalingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onze voorwaarden tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Art. 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Kennelijke vergissingen in de aanbieding van opdrachtnemer binden deze niet.

3.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn veertien dagen geldig.

3.3 Opdrachten kunnen door opdrachtgever uitsluitend schriftelijk worden verstrekt. Zij worden van kracht na schriftelijke aanvaarding door opdrachtnemer, of zodra opdrachtgever een door opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding heeft geaccepteerd.

3.4 Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden aangebracht komt, in afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde, de overeenkomst pas tot stand indien opdrachtgever heeft medegedeeld met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.

3.5 Een bestaande overeenkomst kan slechts gewijzigd worden met wederzijdse instemming van opdrachtnemer en opdrachtgever.

3.6 Totstandkoming, wijziging of annulering van een overeenkomst kan alleen schriftelijk geschieden.

Art. 4 Materialen, hulpmiddelen, apparatuur en werkruimtes

4.1 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer met betrekking tot door opdrachtgever verstrekte materialen en hulpmiddelen en met name door het openbaar maken hiervan voor aanspraken van derden ter zake van vermeende inbreuk en verband houdend of voortvloeiend uit opdrachtnemers betrokkenheid.

4.2 Het auteursrecht van door opdrachtnemer vervaardigde materialen en hulpmiddelen berust steeds bij opdrachtnemer of diens rechtsverkrijgende, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is vrij in haar keuze van apparatuur en werkruimtes, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Het dient opdrachtnemer altijd mogelijk te zijn de door haar te gebruiken werkruimtes te betreden, tenzij deze voor andere werkzaamheden worden gebruikt. De werkruimtes zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. Op verzoek van opdrachtnemer dient opdrachtgever tevens zorg te dragen voor nabijgelegen afsluitbare ruimte voor het bewaren van materialen, hulpmiddelen en apparatuur, evenals voor faciliteiten ten behoeve van het personeel van opdrachtnemer zoals garderobe, berging en dergelijke. Opdrachtgever heeft de verplichting een veilige werkplaats te verschaffen voor medewerkers van AksentQ. Deze verplichting geldt ten aanzien van alle werkplaatsen, welke onder het toezicht vallen van opdrachtgever.

4.4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de materialen, hulpmiddelen en apparatuur zonder toestemming van opdrachtnemer te gebruiken. 2

4.5 Indien opdrachtgever toch gebruik maakt van genoemde zaken, dan is zij aansprakelijk van voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

Art. 5 Offertes, overeenkomsten en annulering

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het tijdstip waarop opdrachtnemer de kopie van de dienstverleningsovereenkomst/offerte van opdrachtgever getekend voor akkoord en tijdig retour heeft ontvangen.

5.2 Opdrachtgever kan de opdracht d.m.v. een aangetekende brief annuleren tot en met een maand voor dat er met de werkzaamheden dient te worden begonnen.

5.3 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, exclusief reis- en verblijfskosten en andere door de overheid opgelegde heffingen, mits anders overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomst/offerte. De overeengekomen prijs zal worden verhoogd met ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst niet voorzienbare tussentijdse wettelijke maatregelen inzake lonen, belastingen e.d. en onvoorziene tussentijdse buitengewone prijsstijgingen van materialen en hulpmiddelen, huren e.d. De opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte.

5.4 De opdrachtnemer kan verlangen dat een deel van de opdrachtsom vooruit wordt betaald.

5.5 Bij opdracht welke langer lopen dan een jaar is opdrachtnemer gerechtigd de vergoedingen steeds jaarlijks te indexeren. Deze indexering vindt plaats overeenkomstig de vanwege de overheid bekend gemaakte cijfers betreffende loon en prijsontwikkeling.

5.6 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Betalingen dienen te geschieden op een door opdrachtnemer op te geven bank of girorekening, zonder verrekening, aftrek op opschorting. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim en over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand te rekenen als een hele maand. Bovendien komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke minimaal 15% van de vordering worden gesteld, geheel voor rekening van de opdrachtgever. Betaling door de opdrachtgever strekt in mindering op de langst openstaande factuur en de eventueel daarop gevallen kosten en rente, een en ander volgens de regeling van artikel 6.44 van het Burgerlijk Wetboek. Indien betaling achterwege blijft, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

5.7 Annulering dient schriftelijk te geschieden.

5.8 Indien opdrachtgever de opdracht voor aanvang van de uitvoering van de opdracht annuleert, is opdrachtnemer gerechtigd steeds gemaakte kosten van materialen, hulpmiddelen, ontwikkelingen en administratie aan opdrachtgever in rekening te brengen, alsmede de kosten van reeds aangegane verplichtingen in verband met de opdracht zoals met verhuurders.

5.9 AksentQ behoudt zich het recht voor om meerwerk boven de oorspronkelijk vastgestelde werkzaamheden extra in rekening te brengen.

Art. 6 Geheimhouding

6.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de opdracht door de partij ter beschikking zijn gesteld en waarvan het vertrouwelijk karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien. Opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer geen mededelingen doen aan derden over de aanpak en werkwijze van opdrachtnemer.

Art. 7 Duur van de overeenkomst

7.1 Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering voorziet, maar in het door opdrachtnemer periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, dan geldt een dergelijke overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeengekomen periode.

7.2 Wanneer voor één van de partijen surséance van betaling is aangevraagd of deze in staat van faillissement is verklaard, heeft de wederpartij het recht op onmiddellijke beëindiging van de opgedragen werkzaamheden, zonder dat een nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst vereist is.

7.3 Onmiddellijke en eenzijdige beëindiging, geheel of gedeeltelijk, is ook mogelijk wanneer de wederpartij een overeengekomen verplichting niet nakomt en daarin volhardt na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld.

Art. 8 Overmacht

8.1 Overmacht is een omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst verhindert die niet is toe te rekenen aan opdrachtnemer. Hieronder dient in ieder geval te worden begrepen: gehele of gedeeltelijke werkstaking, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen, brand, storing aan en verlies van apparatuur of hulpmiddelen.

8.2 Tijdens overmacht wordt de verplichting van opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 3

8.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk kan voldoen, is deze gerechtigd door haar gepresteerde c.q. te presteren deel afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Art. 9 Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

- overmacht, zoals in artikel 8 is omschreven

- daden en nalatigheden van opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

9.2 Opdrachtnemer zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van de opdrachtgever te vergoeden.

9.3 Bij het verschaffen van diensten, informatie of advies garandeert AksentQ niet de juistheid van de gegeven informatie of het gegeven advies. Met uitzondering van hetgeen is vastgelegd in deze algemene voorwaarden, is AksentQ niet aansprakelijk voor verlies, schade of uitgaven te weeg gebracht door een persoon dan wel door een handeling, verzuim, vergissing, nalatigheid of advies welke op enige wijze door of namens AksentQ is verstrekt, zelfs indien verondersteld wordt dat dit neerkomt op een inbreuk onder een garantie.

9.4 AksentQ is niet aansprakelijk voor gederfde winst, contractbreuk, verlies van gebruikers, indirecte schade, gevolgschade, schade, of onkosten welke is veroorzaakt als gevolg van een handeling, nalaten, of een fout of is veroorzaakt door een onnauwkeurigheid in informatie of advies afgegeven door of namens AksentQ.

Art. 10 Geschillen

10.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen voor zover wettelijk is toegestaan voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt.

Art. 11 Wijziging van de voorwaarden

11.1 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend voor een opdrachtgever indien en voor zover deze wijzigingen uitdrukkelijk onderdeel gaan uitmaken van de overeenkomst, die is gesloten tussen partijen. Sinds de inwerkingtreding van het NBW dienen de Algemene Voorwaarden aan opdrachtgever ter hand te worden gesteld om ze van toepassing te laten zijn.

11.2 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigd tijdstip van in werking treden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden, indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld treden de wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.