Achtergrond

Openbaar Ministerie

Jarenlang heb ik gewerkt bij het Openbaar Ministerie (OM) en daar interne ervaring opgedaan. Ik heb hier in de loop der jaren diverse functies bekleed. Zo was ik kwaliteitscoördinator, voerde interne controles uit, heb met het INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit) managementmodel gewerkt, deed procesbeschrijvingen en heb verbeterprojecten begeleid.

Thuiszorg Westelijke Mijnstreek

Bij deze thuiszorgorganisatie met een dienstenpakket van thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, voeding & diëtiek en uitleenmagazijn, heb ik als beleidsmedewerker kwaliteit gewerkt en o.a. in een tijdsbestek van 5 maanden gezorgd voor de verlenging van het door de branchevereniging uitgegeven kwaliteitskeurmerk.

Thuiszorg Centrale Limburg

Bij Thuiszorg Centrale Limburg, een aanbieder van thuis- en kraamzorg, heb ik als beleidsmedewerker kwaliteit gewerkt. Voor deze organisatie heb ik, in een tijdsbestek van vijf maanden, zorggedragen voor de HKZ certificering thuiszorg en kraamzorg.

Multi Facility Care

Bij Multi Facility Care, een organisatieadviesbureau, heb ik als senior consultant, een junior consultant begeleid in zijn eerste HKZ certificeringstraject bij een ouderenzorgaanbieder. Voorts heb ik als interim kwaliteitsmanager bij een zorgaanbieder, in een tijdsbestek van 8 maanden, zorggedragen voor de HKZ certificering VV&T.

Stichting tanteLouise-Vivensis

Stichting tanteLouise-Vivensis zorgt voor hoogwaardige zorg-op-maat in westelijk Brabant. Met een compleet dienstenpakket van thuiszorg, (begeleid) wonen, verzorging & verpleging tot aanvullende dienstverlening. Als senior consultant voor een organisatieadviesbureau heb ik diverse projecten binnen deze organisatie uitgevoerd, zoals het zorgdragen voor de HKZ VV&T certificering. Inmiddels heb ik verschillende opdrachten met AksentQ voor deze Stichting voor mijn rekening genomen. Waaronder het inrichten van een auditafdeling die vanuit de handhavingsrol van wet- en regelgeving en kwaliteitseisen op de gebieden kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid, milieu en administratieve organisatie, een onafhankelijke adviserende positie inneemt naar Raad van Bestuur en overige geledingen binnen deze Stichting. Daarnaast heb ik het HKZ certificeringstraject begeleid van de extramurale fysiotherapie, voor de Stichting de interne HKZ audits uitgevoerd en de trainingen van de medewerkers in het raadplegen van het digitaal handboek kwaliteit verzorgd.

azM / MUMC (Academisch Ziekenhuis Maastricht)

Binnen het azM/MUMC heb ik voor diverse opdrachtgevers gewerkt. Zo heb ik mij bezig gehouden met een efficiencyonderzoek van het centraal medisch archief en de beleidsbepaling rond de archivering van patiëntendossiers. Tevens schreef ik een beleidsnotitie over het omgaan met fysieke documenten bij de invoering van het EPD (elektronisch patiëntendossier), van waaruit het project digitaliseren van fysieke documenten door mij, voor enkele poliklinieken, in uitvoering werd genomen.

Daelzicht

Daelzicht ondersteunt mensen met een beperking bij het wonen, bij activiteiten overdag, thuis of op het werk. Voor deze organisatie heb ik een nieuwe huisvestingsprocedure opgesteld en heb ik het project procesverbetering Daelzicht, waarin voor de ondersteunende diensten (I&A/Huisvesting&Onderhoud/Facilitaire Ondersteuning/P&O/Dagbesteding) een dienstencatalogus/productenboek is opgesteld, een dienstverleningsovereenkomst (SLA) is opgesteld en de risicovolle werkprocessen zijn beschreven, geleid. De beschrijvingen hebben geleid tot een efficiënte inrichting van de bedrijfsprocessen. Voorts heb ik nog enkele projecten voor Daelzicht uitgevoerd, zoals het begeleiden van een stagiair, de begeleiding van een I&A werkgroep bij het adviseren van het management over het positioneren en inrichten van het functioneel beheer van applicaties in de organisatie en heb ik het projectplan zorgarrangementen manege de Huif opgesteld. Ik heb voor Daelzicht het project medezeggenschap op maat geleid, waarin een op maat gesneden medezeggenschapsvorm voor cliënten is ontwikkeld. Een medezeggenschapsvorm die van onderop is vormgegeven, waarin de zeggenschapstructuur, het integraal management (wat wordt waar besproken) volgt en die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Ook heb ik voor Daelzicht het archiveringsbeleid ontwikkeld, mede de leveranciers voor een nieuw document managementsysteem beoordeeld en geadviseerd over het inrichten van decentraal documentbeheer.

Stichting Radar

Stichting Radar ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking. Voor deze organisatie heb ik een cliënttevredenheidonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de door mij opgeleverde onderzoeksrapportage kan Stichting Radar - indien nodig - de zorgverlening aan cliënten verbeteren. Voorts heb ik, gedurende de looptijd van het project "groei naar ouderschap", voor deze organisatie een tevredenheidonderzoek onder de cliënten die deelnemen aan het project uitgevoerd.

Stichting Beschermingsbewind Heel

Stichting Beschermingsbewind Heel administreert en beheert voor meerderjarige cliënten van Daelzicht, die onder bewind zijn gesteld, de onder bewind gestelde goederen en administreert en beheert de goederen van minderjarige cliënten van Daelzicht en van niet onder bewind gestelde meerderjarige cliënten van Daelzicht. Voor deze organisatie heb ik een quick scan uitgevoerd naar de kwaliteit van de interne organisatie en de werkprocessen.

Vivantes Zorggroep

Vivantes biedt wonen met zorg, verpleging, thuiszorg en welzijn aan senioren in de Westelijke Mijnstreek. Deze organisatie heb ik geadviseerd en ondersteund op het gebied van kwaliteitszorg (van het ontwikkelen van beleid tot het onderhouden van het document beheer systeem (MMS)). De recentste opdracht was het voor elke Vivantes locatie analyseren van de gemelde incidenten cliënten (MIC).

Unitus Welzijnsgroep

Unitus is een overkoepelende stichting voor de welzijnsorganisaties Punt Welzijn (Weert e.o.) en Vorkmeer (Peel & Maas en Nederweert) en Hoera kindercentra. Voor de werkmaatschappijen Punt Welzijn en Vorkmeer heb ik de rol van intern auditor en dien ik als klankbord voor de intern staf-/beleidsadviseurs. In het verleden heb ik op het gebied van kwaliteitszorg de staf-beleidsadviseurs gecoacht en workshops over het onderwerp kwaliteit gegeven.

Mosae Zorggroep

Vanuit vijf locaties en een thuiszorg-organisatie biedt Mosae Zorggroep zorg en diensten aan ouderen. Voor deze organisatie heb ik de implementatie van het document beheer systeem (MMS) begeleid.

Stichting Elisabeth Breda

Stichting Elisabeth biedt individueel toegesneden geïntegreerde woon-, zorg, welzijns- en behandelfaciliteiten voor ouderen en hun netwerk. In deze organisatie heb ik werkgroepen begeleid bij het uitvoeren van een prospectieve risico-inventariatie van de zorgverleningsprocessen, heb ik op basis van mijn onderzoeksrapport "op weg naar integraal kwaliteitsbeleid" uitvoering gegeven aan de daarin opgenomen aanbevelingen, het stafbureau heringericht en als interim manager kwaliteit en veiligheid de stafmedewerkers kwaliteit en veiligheid aangestuurd. Voorts heb ik voor de Stichting als functionaris gegevensbescherming uitvoering gegeven aan de wetgeving over het verplicht melden van datalekken. 

Zorgstichting 't Heem

Zorgstichting 't Heem biedt thuiszorg, zorg in woonzorgcentra en activiteiten aan senioren. Voor 't Heem heb ik als interim beleidsadviseur kwaliteit gewerkt.

Steunpunt Mantelzorg Zuid

Steunpunt Mantelzorg Zuid informeert, adviseert en begeleidt mantelzorgers. Ook zet het steunpunt bekwame en betrokken zorgvrijwilligers in om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten of ter ondersteuning van een hulpvrager die een tekort aan mantelzorg ondervindt. Voor het Steunpunt heb ik werkzaamheden uitgevoerd die nodig waren en bijdroegen aan de HKZ certificering conform het schema welzijn en maatschappelijke dienstverlening 2015. Ook heb ik voor hen werkzaamheden die betrekking hebben op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)uitgevoerd (verwerkingsregister, het toetsen van verwerkersovereenkomsten, het AVG proof maken van documenten). Daarnaast het ik voor hen enkele voorbereidende werkzaamheden voor de overstap naar de HKZ certificering conform het schema zorg en welzijn 2018 uitgevoerd.

De Riethorst Stromenland

De Riethorst Stromenland is een zorgorganisatie voor mensen met ondersteuningsvragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Voor deze organisatie heb ik de interne audit NEN 7510 uitgevoerd en de auditrapportage geschreven.

Volckaert

Volckaert is een organisatie voor cliënten met een complexe zorgvraag. Voor deze organisatie heb ik bij verschillende locaties interne audits uitgevoerd.

Stichting Huisartsenposten West-Brabant

Stichting Huisartsenposten West-Brabant is er voor spoedeisende hulpvragen in avond-, nacht en weekenduren die niet kunnen wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. Voor deze organisatie heb ik een onderzoek naar de kwaliteit van de werkprocessen van de HAP Etten-Leur uitgevoerd, taken op het gebied van kwaliteitszorg heringericht, de voorbereiding van de HKZ certificering ter hand genomen, een interne audit bij een van de posten uitgevoerd (via MS Teams i.v.m. coronamaatregelen), de adviseur kwaliteit en veiligheidheid ingewerkt. Voor HAP West-Brabant bereid ik vanuit een regierol de certificering voor.

Synthese

Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn geworteld in Noord- en Midden-Limburg. Voor Synthese heb ik de rol van intern auditor.